Level chart of Wall Street English

Англи хэлний түвшин ба гэрчилгээний гарын авлага A1, A2, B1, B2, C1, C2

Wall Street English нь анхан шатнаас эхлэн гүнзгий төвшний Англи хэлний 20 төвшнийг санал болгодог бөгөөд энэ нь Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)-тай нийцдэг.

CEFR түвшинг зургаан хэсэгт хуваадаг - A1, A2, B1, B2, C1, C2. Эдгээр түвшин нь бичих, сонсох, унших, ярих, харилцан ярих чадварыг үнэлдэг.

Wall Street EnglishCAMBRIDGE ENGLISH SCALE
Levels 1-2 (Pre-A1)80-89
Levels 3-5 (A1)100-119
Levels 6-9 (A2)120-139
Levels 10-13 (B1)140-159
Levels 14-17 (B2)160-179
Levels 18-20 (C1)180-199
Wall Street EnglishTOEIC LISTENING & READING
Levels 1-2 (Pre-A1)
Levels 3-5 (A1)120-224
Levels 6-9 (A2)225-549
Levels 10-13 (B1)550-784
Levels 14-17 (B2)785-944
Levels 18-20 (C1)945-990
Wall Street EnglishTOEIC SPEAKING & WRITING
Levels 1-2 (Pre-A1)
Levels 3-5 (A1)80-159
Levels 6-9 (A2)160-239
Levels 10-13 (B1)240-309
Levels 14-17 (B2)310-359
Levels 18-20 (C1)360-400
Wall Street EnglishIELTS
Levels 1-2 (Pre-A1)
Levels 3-5 (A1)
Levels 6-9 (A2)
Levels 10-13 (B1)4.0 - 5.0
Levels 14-17 (B2)5.5 – 6.5
Levels 18-20 (C1)7.0 – 8.0
Wall Street EnglishTOEFL IBT
Levels 1-2 (Pre-A1)
Levels 3-5 (A1)
Levels 6-9 (A2)
Levels 10-13 (B1)42
Levels 14-17 (B2)72
Levels 18-20 (C1)95
Wall Street EnglishLevels 1-2 (Pre-A1)Wall Street EnglishLevels 3-5 (A1)Wall Street EnglishLevels 6-9 (A2)Wall Street EnglishLevels 10-13 (B1)Wall Street EnglishLevels 14-17 (B2)Wall Street EnglishLevels 18-20 (C1)
CAMBRIDGE ENGLISH SCALE80-89100-119120-139140-159160-179180-199
TOEIC LISTENING & READING120-224225-549550-784785-944945-990
TOEIC SPEAKING & WRITING80-159160-239240-309310-359360-400
IELTS4.0 - 5.05.5 – 6.57.0 – 8.0
TOEFL IBT427295

Wall Street English Levels 1-2 (Pre-A1)

Wall Street English Levels 3-5 (A1)

Wall Street English Levels 6-9 (A2)

Wall Street English Levels 10-13 (B1)

Wall Street English Levels 14-17 (B2)

Wall Street English Levels 18-20 (C1)

Англи хэлний түвшингөө тодорхойлох

Та манай үнэ төлбөргүй Англи хэлний цахим тестийг бөглөж үзээд өөрийн Англи хэлний түвшингөө мэдэж аваарай. Бид танд имэйлээр тестийн хариуг явуулахаас гадна хэрхэн Англи хэлнийхээ мэдлэгийг ахиулах талаар зөвлөгөө өгөх болно.