exercisesDo болон Make - Ялгаа нь юу вэ?

Do болон Make - Ялгаа нь юу вэ?

English Learning Tips

Do ба make үйл үгнүүд нь бидний өдөр тутмын амьдралд хэрэглэгддэг. Гэхдээ Англи оюутнуудын хувьд үүнийг ямар тохиолдолд алийг нь хэрэглэх вэ гэдгийг мэдэхэд хэцүү байдаг.

Энэ хоёр үйл үгийн ялгаа нь юу вэ, зөв ​​сонголтыг сонгохын тулд ямар арга барилыг сурч болох вэ?

 

Олон хэл дээр do, make нь ижил үйл үгэнд орчуулагддаг, учир нь эдгээрийн утга нь хоорондоо маш төстэй юм. Гэхдээ харамсалтай нь оюутнуудын хувьд эдгээр үйл үгүүдийн хэрэглээ нь хоорондоо солигддоггүй тул зарим үйлдэлд бид do, өөр үйлдэлд make үйл үгийг хэрэглэдэг. Эдгээр үйл үгүүд нь ижил төстэй боловч зөв үйл үгийг сонгоход тань туслах зарим нэг ялгаанууд байдаг.

Бүгдээрээ эдгээр үйл үг бүр хэзээ хэрэглэгддэгийг харцгаая.

 

Do

Do үйл үг нь ямар нэг үйлдэл хийх ерөнхий утгатай байдаг. Энэ нь заавал дагаж мөрдөх, давтагдах ерөнхий үйлдэл, даалгаврыг ихэвчлэн дүрсэлдэг. Жишээлбэл:

  • DO work and jobs

I do the housework at the weekend.

What do you do? (=What’s your job?)

Dad is doing the gardening.

We do the shopping at our local supermarket.

Children have to do a lot of homework these days.

Doing regular exercise keeps you fit.

You’re doing a great job!

 

  • DO something, anything, nothing

Are you doing anything special this weekend?

If you’re bored, do something.

What do you do in your free time?

 

  • DO well or badly

She did really well in her exams.

Just do your best.

They did the work very badly.

 

  • DO as a substitute verb

Sally is doing her nails. (arrange/polish them)

Granny is doing the ironing.

Who does the cooking in your family?

 

Make

Хийх гэдэг нь аливаа зүйлийг үйлдвэрлэх эсвэл бүтээх гэсэн үг бөгөөд хийхээр сонгосон зүйлээ илэрхийлнэ. Жишээлбэл:

  • MAKE meals and drinks

Shall we make some biscuits?

It’s late. I’d better make dinner.

I’ll make us a cup of tea.

 

  • MAKE plans and decisions

Has he made a decision yet?

We haven’t made any plans for the wedding yet.

You need to make a choice.

 

  • MAKE to describe a material

This dress was made in Italy.

My ring is made of pink gold.

This TV series was made by the BBC.

 

  • MAKE to mean ‘cause’

Onions make you cry.

Good news makes you smile.

Eating a lot makes you put on weight.

 

  • MAKE a sound

Sit quietly and try not to make a noise.

I’d like to make a suggestion.

He has to make a speech at the press conference.

 

  • MAKE money

The company is making a profit this year.

We work hard but don’t make much money.

He made $500 by selling an old bike.

They’re going to make a payment this afternoon.

 

Do ба Make- тэй Холбоо үг

Бид do ба make(хийх) ерөнхий хэрэглээ, утга учрыг авч үзсэн. Дээрх ангилалд багтахгүй бусад тохиолдлууд байдаг бөгөөд та эдгээр хоёр үйл үгний зөвхөн нэгийг нь ашиглаж болно. Эдгээр хослолуудыг холбоо үг гэж нэрлэдэг- ихэвчлэн хамтдаа байдаг үгс бөгөөд та эдгээрийг сурч, цээжлэх хэрэгтэй. Хамгийн түгээмэл хэрэглэгддэг үгс:

Do business

Do someone a favor

Do a crossword/puzzle

Do damage

Do 50 kph

Do a course

Do your duty

——————————–

Make a phone call

Make a complaint

Make an excuse

Make a mistake

Make progress

Make sure

Make an offer

Make the bed

Make friends

Make a promise

Make a prediction


Зарим жишээг доор харуулав:

Ian, can you do me a favor, please?

The recession did a lot of damage to small businesses.

I want to do a course on body language to improve my presentation skills.

We’d like to make a complaint. We’ve been waiting for an hour and our food still hasn’t arrived.

Oops, I’ve made a mistake. I’d better start again.

Make sure you close the package carefully before you send it.

The children always make their own beds in the morning.

The supplier made me a promise. He said the goods would arrive today.

Таны харж байгаагаар do-тэй холбоо үгээс илүүтэйгээр make-тэй холбоо үг нь илүү түгээмэл байдаг.

Do, make хоёрын аль нэгийг нь сонгох нь төвөгтэй байж болох ч одоо эдгээр үндсэн зарчмуудыг мэддэг болохоор одооноос эхлэн дагаж мөрдөхийг хичээгээрэй. Хэрэв боломжтой бол та хамгийн хэцүү гэж үзэж байгаа холбоо үгүүдийн талаар өөрсдөө хэдэн жишээ бичээрэй. Дараагийн хэдэн долоо хоногт та англи хэлийг судалж, ярих бүрдээ do, make дээр онцгойлон анхаарлаа хандуулаарай.

Одоо богино дасгал ажлуудыг хийж эхлэн сурсан зүйлсээ давтаарай.

Илүү олон дасгалууд
Шууд болон шууд бус (дам) яриа - Direct and indirect speech

Хүмүүсийн юу гэж хэлснийг тайлбарлахын тулд ярианы хоёр төрөл байдаг - шууд яриа ба шууд бус (эсвэл дам) яриа. Эдгээр хэлбэрүүдийн талаар илүү ихийг олж мэдэн, өгүүллэг бичих чадвараа сайжруулахын тулд үргэлжлүүлэн уншина уу.

Англи хэлний баймж үйл үг May болон Might

English Learning Tips

Та Aнгли хэлэнд can эсвэл must гэх мэт зарим нэг баймж үйл үгсийг сурч байсан байх. Магадгүй та may эсвэл might энэ хоёр баймж үйл үгсийг сонсож байсан боловч хэрхэн ашиглахаа мэдэхгүй байгаа байж магадгүй. Тэгвэл та үргэлжлүүлэн уншиж үүнийг хэрхэн ашиглахыг ойлгож дараа нь өөрөө давтаж сурах боломжоо бүү алдаарай.