exercisesАнгли хэлний угтвар үйл үгс

Англи хэлний угтвар үйл үгс

Англи хэлэнд ихэнх үйл үгсийн араас угтвар эсвэл дайвар үгс залгагддаг. Зарим тохиолдолд эдгээр хослол нь ‘phrasal verbs’ хэмээн нэрээр явдаг бол бусад тохиолдолд угтвар үйл үг хэмээн дурдагддаг. Ялгаа нь юу вэ? Үргэлжлүүлэн уншаад мэдээд аваарай.

 

Угтвар үйл үг гэж юу вэ?

Угтвар үйл үг гэдэг нь аливаа үйл үгийн араас угтвар залгасан хэлбэрийг хэлнэ. Уг хоёр үгсийн нийлсэн утга нь үйл үгийн эх утга санаатай маш ойролцоо байдаг. Жишээлбэл;

 

To worry

To worry about (someone or something)

 

Угтвар үйл үг, Холбоо үйл үгс хоёрын харьцуулалт

Холбоо үйл үгсийн утга нь тухайн үйл үгийн эх утгаас ихэвчлэн өөр байдаг бол, Угтвар үйл үгийн утга нь ихэвчлэн үйл үгийн эх утгатай ижил байдаг. Холбоо үйл үгс нь угтвар буюу дайвар үг аль аль-ийг нь ашигладаг бол угтвар үйл үгс нь ашигладаггүй.

 

Холбоо үйл үгс нь ихэвчлэн нэр үг буюу төлөөний үгсээр хуваагдсан байдаг. Жишээлбэл,

 

Put your jacket on.

Put it on.

 

Харин угтвар үйл үгс нь хуваагдаж болдоггүй бөгөөд хамт оршиж байх шаардлагатай.

 

Түгээмэл угтвар үйл үгс

Бидний байнга ашигладаг зарим нэг угтвар үйл үгс байдаг, Тийм учраас тэднийг санаж байх нь хэрэгцээтэй юм. Жишээлбэл;


Угтвар үйл үгсийг объекттой ашиглах

Угтвар үйл үгсийг салгаж болдоггүй гэсэн бол зарим тохиолдолд дунд нь объект заасан үг оруулж болдог. Жишээлбэл,

 

Remind + object + of

You remind me of my cousin.

 

Provide + object + with

They provided us with the material we needed.

 

Thank + object + for

I’d like to thank you for coming today.

 

Угтвар үйл үгсийг мэдэж байх нь маш хэрэгцээтэй байдаг, учир нь та аливаа үйл үгийн дараа зөв угтвар залгаснаар таны Англи хэлийг чөлөөтэй, төрөлх хэлтэй юм шиг сонсогдоход тусалдаг. Тийм учраас та аливаа шинэ үйл үг сурч байх үедээ үүний араас аливаа угтвар залгах шаардлагатай эсэхийг анхаараарай. Дээрх жишээнүүдээс та анзаарсан бол, Аль угтвар ашигласнаас хамаарч өгүүлбэрийн утга нь өөрчлөгддөг. Энэхүү сорилыг өгөөд угтвар үйл үгсийг давтаарай!

Илүү олон дасгалууд
Англи хэлний to be болон to have ашиглах дасгал ажил

English Learning Tips

Англи хэлний үйл үг дотроос хамгийн чухал хоёр нь “to be, to have” юм. Бид олон тѳрлийн нѳхцѳл байдалд үйл үг эсвэл туслах үйл үг болгож хэрэглэн хамгийн эхэнд сурдаг үйл үг учраас хамгийн чухалд тооцогддог. Wall Street English-д та “to be, to have” хоёрын гол үүргийг анхан шатандаа сурах ба хичээлийн явцдаа илүү гүнзгийрүүлж үзнэ. Одоо хоёр үйл үгийг хэрхэн хэрэглэх талаар харцгаая.

Англи хэлний Must, Have to, Shall болон May-ын 12 ялгаа

English Learning Tips

Англи хэлний Must, Have to, Shall болон May-ын 12 ялгаа. Англи хэлэнд дүрэм журмыг илэрхийлэх олон өөр үгс байдаг. Тэдгээр үгсийг хэрэглэж буй нөхцөл байдлаас нь шалтгаалж ялгахад төвөгтэй байдаг. Тийм учраас ямар тохиолдолд аль үгийг хэрхэн зөв ашиглах талаар мэдэх нь чухал. Та энэхүү блогоос дээрх үгсийг хэрхэн зөв ашиглах талаар олж мэдээрэй.